YOURcity

An interactive platform for effective public involvement in town and village planning.

  • a modern tool for improving the quality of life in cities and towns 
  • obtained data are processed and clearly displayed in the GIS system
  • easily integrated with Smart Cities technologies

Description

Název projektu: PowerHUB – Transfer technologií

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000838

Příjemce: PowerHUB z. ú.

Partner: Česká zemědělská univerzita v Praze

Poskytovatel: Magistrát hl. m. Praha – Operační program Praha pól růstu ČR

Prioritní osa:  1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl: SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

Anotace:

Hlavním cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou konceptů:

(1) Zefektivnění procesu územního plánování za pomoci online zapojení široké veřejnosti do  identifikace hodnot a problémů území k řešení v plánech rozvoje území a  do diskuse nad řešeními v nich navrženými. Součástí projektu je vývoj softwarového nástroje, který toto umožní.

(2)Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činnosti složek integrovaného záchranného systému prostřednictvím aplikace s využitím pokročilých nástrojů prostorových analýz.

Cílem projektu je vývoj aplikace založené na zpracování Big Data a výzkumu v rámci PowerHUB v oblasti územního plánování a bezpečnosti. Součástí projektu je ověření výsledků výzkumu a transfer technologií a znalostí do běžné praxe samosprávy v rámci Prahy a života jejích občanů. Technologie přináší řešení v oblasti zefektivnění územního plánování a vyhodnocování rizikových městských oblastí, vč. prevence kriminality.

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha – pól růstu ČR.

Share this project

Facebook
Twitter
LinkedIn